Regulamin

§ 1

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego Ekspertcar.pl oraz świadczenia usług za pośrednictwem serwisu.
 2. Właścicielem i Operatorem i Administratorem serwisu jest Łukasz Biegański, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą EKSPERTCAR Łukasz Biegański, ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok, NIP 9661711524, REGON 200843123, e-mail: biuro@ekspertcar.pl, zwany dalej „Zleceniobiorcą” i „Administratorem”.
 3. Z serwisu internetowego oraz oferowanych usług mogą korzystać pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym z mocy ustawy przyznana jest zdolność prawna, zwane dalej „Klientem”.
 4. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo wstrzymania lub zaprzestania świadczenia wybranych usług dostępnych za pośrednictwem serwisu internetowego. Klientom nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie.
 5. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz zaakceptowania i przestrzegania jego postanowień. Akceptacja następuje poprzez zaznaczenie odpowiednich opcji podczas procesu składania zamówienia.

§ 2

 1. Zleceniobiorca w ramach serwisu internetowego Ekspertcar.pl oferuje Klientom następujące usługi:
  • Sprawdzenie samochodu w dostępnych pakietach usług: Smart, Optimum, Platinum, Premium, Premium (indywidualna wycena), LuxNewCar, Ocena Naprawy (wyszczególnienie zakładka cennik),
  • wyszukiwanie ofert samochodów używanych zgodnie z preferencjami Klienta,
  • oględziny nowego samochodu LUX NEW CAR (usługa dotyczy nowych salonowych samochodów u dealera danej marki, dealer musi również wyrazić zgodę na : oględziny pojazdu na podnośniku,
  • obniżenie ceny samochodu opcja dodatkowo płatna,
  • poszukiwanie informacji o samochodzie VIN CHECK EU/USA opcja dodatkowo płatna,
  • oferta aut premium tylko wybrane marki,
  • oględziny i badanie stanu technicznego samochodów nowych i używanych zgodnie z wybranym pakietem usług oraz przekazanie raportu Klientowi.
 2. Informacje o usługach i ich cenach umieszczone w serwisie internetowym oraz informacje o sposobie wykonywania usług nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 3. Zleceniobiorca wykonuje usługi przy pomocy swoich pracowników i podwykonawców, za których działanie ponosi odpowiedzialność.
 4. Złożenie zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy między Zleceniobiorcą a Klientem na wybraną przez Klienta usługę. Umowa między Zleceniobiorcą a Klientem zawarta jest w momencie otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Klienta, które następuje po zaksięgowaniu płatności za usługę.
 5. Klient składając zamówienie, podaje swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail), świadomie wybiera pakiet a w nim zakres zamawianej usługi oraz akceptuje cenę.
 6. W przypadku usługi w zakresie wyszukiwania ofert Klient poda w zamówieniu następujące informacje:
  –    imię i nazwisko, miejscowość, numer telefonu, adres e-mail, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą dane do faktury, tj. firmę, adres, numer NIP,
  –    marka, kolor, rodzaj paliwa, skrzynia biegów, min rok produkcji, cena max, niezbędne wyposażenie, ewentualny link do aukcji samochodu.
 7. W przypadku wyboru wyłącznie usługi w zakresie oględzin i badania konkretnego samochodu Klient wskaże adres strony internetowej z ofertą (tzw. link) lub szczegółowe dane samochodu (markę, model, rok produkcji pojazdu, nr VIN, aktualną lokalizację pojazdu) oraz dane sprzedawcy.
 8. Zleceniobiorca ma prawo odmówić wykonania usługi bez podania przyczyny, np. w przypadku niewłaściwie wybranego pakietu.
 9. Zleceniobiorca ma prawo odmówić wykonania usługi, lub wykona usługę w części jeżeli pojazd nie jest dopuszczony do ruchu, nie posiada legalnej tablicy rejestracyjnej, nie posiada obowiązkowego ubezpieczenia oc.

§ 3

 1. Zleceniobiorca świadczy usługi na terenie całej Polski.
 2. Zleceniobiorca przystąpi do wykonania zamówionej usługi po zaksięgowaniu wpłaty ceny za usługę.
 3. Zmówienia mogą być składane za pośrednictwem portalu internetowego siedem dni w tygodniu, jednakże Zleceniobiorca świadczy usługi jedynie w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Termin oględzin samochodu zostanie uzgodniony ze sprzedającym, badanie stanu technicznego wykonane zostanie w pierwszym wolnym terminie w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Warunkiem przystąpienia do oględzin i badania jest udostępnienie samochodu przez sprzedawcę.

§ 4

 1. Zleceniobiorca świadczy usługi z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych.
 2. Przez wykonanie usługi w zakresie wyszukiwania ofert rozumie się przedstawienie Klientowi do 5 ofert samochodów z woj. Mazowieckie, Łódzkie, Podlaskie. Informacja o ofertach zostanie przesłana na adres e-mail Klienta wskazany w zamówieniu. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za nieaktualność ogłoszeń oraz za zwłokę ze strony Klienta. Usługa nie ma ściśle określonego terminu realizacji. Czas poszukiwań zależy od tego, jak bardzo sprecyzowane są wymagania Klienta. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji usługi wyszukania samochodu wynikające z obecnej sytuacji na runku motoryzacyjnym, ma to związek z mniejszą ilością pojazdów na rynku. Po zakończeniu usługi wyszukania klient ma prawo wskazać swoją propozycję do sprawdzenia. Jeżeli Klient po rozpoczęciu usługi kupi samochód zobowiązany jest niezwłocznie o tym fakcie poinformować biuro obsługi Ekspertcar w formie elektronicznej e-mailem na adres biuro@ekspertcar.pl. Usługa rozpoczyna się po zaksięgowaniu kwoty na koncie firmowym Ekspertcar, kwota wpłacona na wyszukanie samochodu nie podlega zwrotowi.
 3. Przez wykonanie usługi w zakresie doradztwa telefonicznego rozumie się wykonanie rozmowy telefonicznej trwającej do 1h max połączenie krajowe, (międzynarodowe połączenia wykonywane będą za pośrednictwem komunikatora) o wcześniej ustalonej godzinie zaakceptowanej przez Zleceniobiorcę i Klienta. Przekazanie Klientowi wskazówek i kierunku do poszukiwań w ustalonym wcześniej budżecie, ocena przesłanej 1 propozycji Klienta.
 4. Jeżeli Klient obok usługi wyszukiwania ofert wybrał również usługę poszukiwania informacji o samochodzie VIN CHECK, Klient zobowiązany jest do przesłania na adres e-mail Zleceniobiorcy ofert, które Zleceniobiorca ma zbadać.
 5. Przez wykonanie usługi poszukiwania informacji o samochodzie i sprzedawcy rozumie się przesłanie na adres e-mail Klienta wskazany w zleceniu raportu na temat samochodu wraz z oceną oferty, sporządzonego na podstawie informacji, które Zleceniobiorca mógł uzyskać bez dokonywania oględzin samochodu, tj. na podstawie oferty, dołączonych do niej zdjęć i danych pojazdu, danych uzyskanych od sprzedawcy za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość informacji przekazywanych przez sprzedawcę.
 6. Przez wykonanie usługi oględzin i badania stanu technicznego rozumie się przekazanie Klientowi drogą elektroniczną na adres e-mail Klienta raportu z badania samochodu wykonanego przez Zleceniobiorcę na podstawie oględzin przeprowadzonych u sprzedawcy oraz badania stanu technicznego samochodu.
 7. Oględziny i badanie stanu technicznego różnią się zależnie od wybranego pakietu sprawdzenie pojazdu obejmują następujące czynności m.in:
  –    sprawdzenie dokumentacji pojazdu, tj. książki serwisowej, dowodów rejestracyjnych, innych dokumentów udostępnionych przez sprzedawcę,
  –    wykonanie dokumentacji zdjęciowej ukazującej szczegółowo prawdziwy stan pojazdu,
  –    sprawdzenie powłoki lakierniczej miernikiem lakieru i ocena wypadkowości,
  –    sprawdzenie zużycia elementów użytkowych,
  –    sprawdzenie elementów wyposażenia pojazdu i ich sprawności, zgodnie z zamówionym pakietem usług itp.,
  –    wykonanie jazdy próbnej pojazdem(nie dotyczy nowych aut w salonie) i organoleptyczna ocena właściwości jezdnych pojazdu.
 8. Wykonanie oględzin podwozia dostępnego w pakietach(Platinum, Premium, Luxnewcar) przez wykonanie rozumie się sporządzenie dokumentacji i wykonanie oględzin na podnośniku w warsztacie lub stacji kontroli pojazdów. Sprzedawca/dealer musi wyrazić zgodę na oględziny pojazdu na podnośniku. Jeżeli w danej lokalizacji nie ma dostępnego partnerskiego warsztatu lub stacji kontroli oględziny podwozia mogą być utrudnione lub nie możliwe do zrealizowania.
 9. Przez wykonanie oceny naprawy rozumie się przekazanie Klientowi drogą ustną lub elektroniczną na adres e-mail Klienta podany w zamówieniu, raportu z badania samochodu wykonanego przez Zleceniobiorcę na podstawie oględzin przeprowadzonych w warsztacie naprawczym. Oględziny obejmują ocenę jakości naprawy blacharsko-lakierniczej powstałej na skutek wypadku lub kolizji oraz uwagi do ewentualnej naprawy. W cenie usługi nie wykonujemy kontroli zbieżności pojazdu. Klient przed odbiorem pojazdu z warsztatu naprawczego sprawdzi czy pojazd przeszedł dodatkowe badania techniczne w razie zatrzymania elektronicznie dowodu rejestracyjnego przez Policję. Klient musi poinformować warsztat naprawczy o wizycie firmy zewnętrznej i otrzymać stosowne upoważnienie. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie usługi w razie uniemożliwienia oględzin pojazdu w całości lub części przez warsztat naprawczy lub w razie podania nieprawdziwych bądź niepełnych danych przez Klienta. W powyższym przypadku Klient zobowiązany jest do poniesienia kosztu realizacji Usługi w całości. Zleceniobiorca może odmówić wykonania części usługi jeżeli pojazd nie posiada dodatkowych badań technicznych po szkodzie.
 10. Inne usługi dodatkowo płatne sprawdzenie VIN CHECK EU, VIN CHECK USA, Sprawdzenie zastawów rejestrowych, priorytet, prowizja za obniżenie ceny samochodu,
 11. Przez wykonanie usługi obniżenia ceny samochodu rozumie się obniżenie ceny samochodu i pobranie od Klienta 25% prowizji od wynegocjowanej kwoty. Jeżeli Klient przy składaniu zamówienia zaznaczy opcję obniżenia ceny samochodu, zobowiązany będzie do rozliczenia się z prowizji maksymalnie do 7 dni po zakupie pojazdu. W przypadku uchylania się od zapłaty będą podjęte stosowne kroki prawne.
 12. Raport sporządzony przez Zleceniobiorcę stanowi indywidualną i subiektywną opinię Zleceniobiorcy o stanie technicznym samochodu na dzień przeprowadzenia badania, opartą o wiedzę i doświadczenie Zleceniobiorcy. Raport nie może być traktowany jako rekomendacja do zawarcia umowy sprzedaży lub odmowy jej zawarcia. Raport jest chroniony, monitorowany i podlega ochronie praw autorskich, powielanie, wykorzystywanie, udostępnianie osobom trzecim, bez zgody Zleceniobiorcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności jest zakazane i zagrożone karą pięć tysięcy złotych (polskich złotych) za każde naruszenie. Raport przechowywany jest maksymalnie przez okres 30dni od daty oględzin.
 13. Dostarczony przez Zleceniobiorcę raport nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń Klienta dotyczących stanu technicznego lub prawnego pojazdu, w szczególności w zakresie niezgodności danego pojazdu z umową sprzedaży. Za wady samochodu, w tym z tytułu rękojmi, odpowiedzialność ponosi sprzedający dany pojazd. Zleceniobiorca nie udziela gwarancji lub rękojmi dotyczących sprawdzanego pojazdu.
 14. Zleceniobiorca odpowiada za przekazanie Klientowi prawidłowych informacji o stanie technicznym samochodu, jednak nie odpowiada za wady ukryte na dzień dokonania badania, wady nie nadające się wykryć bez użycia specjalistycznych metod badawczych, w tym m.in. mechanoskopii, wady montażu pojazdu, działanie portu diagnostycznego OBD oraz ewentualne skutki wynikające z nieprawidłowego użytkowania samochodu po dokonaniu oględzin. Zleceniobiorca nie udziela gwarancji ani rękojmi dotyczących samochodu.
 15. Zleceniobiorca nie odpowiada za dojście do skutku umowy sprzedaży samochodu, w szczególności Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji, gdy sprzedawca sprzeda samochód innemu podmiotowi niż Klient lub wycofa ofertę sprzedaży.
 16. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za wady prawne samochodu, obciążenia ograniczonymi prawami rzeczowymi.
 17. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie szkód po stronie Klienta, spowodowanych korzystaniem lub niemożnością korzystania z usługi, utraty danych, opóźnienia w ich otrzymaniu lub przesłaniu danych, spowodowanych brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub innymi przerwami w świadczeniu usług, spowodowanych przez okoliczności niezależne od Zleceniobiorcy.
 18. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie usługi w razie uniemożliwienia oględzin pojazdu w całości lub części przez właściciela lub w razie podania nieprawdziwych bądź niepełnych danych przez Klienta. W powyższym przypadku Klient zobowiązany jest do poniesienia kosztu realizacji Usługi w całości.
 19. W przypadku uniemożliwienia oględzin przez właściciela pojazdu, Klient w ramach opłaconej Usługi może wskazać bezpłatnie inny pojazd do oględzin.
 20. Nie wykonujemy jazd próbnych w autach nie dopuszczonych do ruchu, nie zarejestrowanych, nie posiadających obowiązkowego ubezpieczenia oc.
 21. W przypadku kiedy właściciel sprzeda pojazd, zanim Zleceniobiorca wyruszy na oględziny, Zleceniobiorcy nie przysługuje wynagrodzenie. W sytuacji, gdy Zleceniobiorca o zbyciu pojazdu otrzyma informację po dotarciu do właściciela, Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie 60% wynagrodzenia wpłaconego przez Klienta.

§ 5

 1. Wynagrodzenie za wykonanie usługi płatne jest z góry metodą: płatności online PayNow lub przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy nr 92 1140 2004 0000 3002 7554 3697.
 2. Aktualny cennik usług znajduje się na stronie internetowej Ekspertcar.pl i zawiera zestawienie cen za poszczególne pakiety usług oraz zestawienie kosztów rzeczywistych związanych z realizacją usługi. Niektóre usługi są dodatkowo płatne (sprawdzenie zastawów rejestrowych, sprawdzenie VIN CHECK EU/USA, wyszukanie ofert).
 3. Klient po wysłaniu zamówienia opłaca usługi z góry zgodnie z cennikiem na rachunek zleceniobiorcy.
 4. Jeżeli Klient przed wykonaniem usługi zażąda wyceny tej usługi („bezpłatna wycena”), Zleceniobiorca poinformuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej o wysokości wynagrodzenia przysługującego Zleceniobiorcy. Klient akceptuje powyższe wynagrodzenie poprzez opłacenie ww. wynagrodzenia na rachunek bankowy Zleceniobiorcy.
 5. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo nierealizowania kolejnych zamówień Klienta, który zalega z płatnością wcześniejszego zamówienia.

§ 6

 1. Klient, będący konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020, poz. 287 ze zm.), ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia.
 2. W przypadku zrezygnowania z usługi przez Klienta, Zleceniobiorca zwraca Klientowi całą opłatę w terminie 14 dni od dnia poinformowania przez Klienta o odstąpieniu od umowy.
 3. Jeżeli Klient zażądał wykonania usługi przed upływem terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a następnie odstąpił od umowy, Klient ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu pełnionego świadczenia, z uwzględnieniem wynagrodzenia zgodnie z cennikiem.
 4. W przypadku zrzeczenia się z usługi na inną osobę niż w zamówieniu, Klient musi przesłać stosowną informacje drogą elektroniczną na adres email biuro@ekspertcar.pl, okres wykorzystania usługi po przeniesieniu 6 miesięcy od daty złożenia zamówienia.
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli Zleceniobiorca wykonał w pełni usługę za zgodą Klienta.

§ 7

 1. Klient ma prawo w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi złożyć reklamację co do jakości świadczonej usługi
 2. Reklamacja winna być przez Klienta złożona na piśmie i przesłana na adres Zleceniobiorcy listem poleconym.
 3. Reklamacja powinna zawierać dokumentację oraz motywy jej złożenia.
 4. Zleceniobiorca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

§ 8

Płatności online

 1. Serwis internetowy działający pod adresem https://ekspertcar.pl zwany dalej „Serwisem” umożliwia dokonywanie płatności online za usługi świadczone przez EkspertCar Łukasz Biegański z siedzibą ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok.
 2. Płatności online są obsługiwane przez spółkę mElements S.A. ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa.
 3. Płatności online można dokonać według następujących metod:
 • internetowy przelew bankowy mBank, Alior Bank, BNP Paribas, BOŚ Bank, Citi Handlowy, Credit Agricole, Envelo Bank, Getin Bank, ING Bank, Inteligo, Millenium, Nest Bank, Noble Bank, Pekao S.A.,PKO BP,PBS Bank, Plus Bank, Santander, T-Mobile, Toyota Bank.
 • blik

§ 9

Klauzula Informacyjna Bezpieczeństwa Danych Osobowych RODO – Informacja o przetwarzaniu danych klientów i współpracowników firmy Ekspertcar Polska

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) – w dalszej części: RODO – informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: EKSPERTCAR Łukasz Biegański z siedzibą przy ulicy Żurawiej 71, 15-540 w Białymstoku.

2. Podstawą przetwarzania danych przez Administratora, jest jego prawnie uzasadniony interes oraz zgoda udzielona przez właściciela danych.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. zawarcia i realizacji umowy – art. 6 ust. 1 lit.b) RODO
 2. w celu przygotowywania i dostarczenia ofert handlowych
 3. realizacji zleceń (w tym dostarczanie ofert, informacji o stanie pojazdów),
 4. wystawiania dokumentów księgowych oraz dokumentów wewnętrznych na potrzeby realizacji zleceń,
 5. ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 6. gdy zajdzie konieczność w celu wykonania zlecenia, udostępnimy dane osobowe naszym podwykonawcom, z którymi współpracuje Ekspertcar, dane osobowe nie zostaną przekazane państwom trzecim, znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz żadnym organizacjom międzynarodowym.

4. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celach określonych w punkcie 3, z wyłączeniem sytuacji gdy wykażemy, że w stosunku do Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Informujemy, iż Państwa dane przetwarzane w celu niezbędnym do wykonania zleceń będą przechowywane do momentu, aż zostanie wystosowane wystąpienie o usunięcie danych. Dotyczy to w szczególności formularza zgłoszeniowego, który przechowujemy w celach statystycznych, jak i materiałów z raportów przeniesionych do archiwum w celu ich ponownego wykorzystania w celach szkoleniowych.

6. Informujemy, że Państwa dane zgromadzone przez Administratora mogą być również przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz mogą być profilowane.

7. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, tj. podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, takim jak podwykonawcy Administratora i kooperanci.

8. Jako właściciele danych mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz możliwość otrzymania ich kopii;
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • sprostowania swoich danych;
 • ograniczenia przetwarzania danych; usunięcia danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do świadczenia usług przez Administratora.

10. Pytania oraz wystąpienia dotyczące danych osobowych należy kierować do Administratora na adres e-mail: biuro@ekspertcar.pl

§ 10

 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie internetowej i stanowi integralną część umowy z Klientem.
 2. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu po zawarciu umowy z Klientem, obowiązuje dotychczasowy Regulamin do czasu wykonania usługi.
 4. Wszelkie prawa do serwisu internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej serwisu, niniejszego Regulaminu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie internetowej serwisu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na stronie internetowej serwisu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Zleceniobiorcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z niniejszym Regulaminem oraz za zgodą wyrażoną przez Zleceniobiorcę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 5. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie, a sądem właściwym Sąd siedziby Zleceniobiorcy.

Menu