Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) – w dalszej części: RODO  – informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Łukasz Biegański prowadzący działalność gospodarcza pod firmą EKSPERTCAR Łukasz Biegański z siedzibą przy ulicy Żurawiej 71, 15-540 w Białymstoku. Pytania oraz wystąpienia dotyczące danych osobowych należy kierować do Administratora na adres e-mail: biuro@ekspertcar.pl

2. Podstawą przetwarzania danych przez Administratora, jest wykonywanie przez Administratora obowiązków nałożonych przez na niego przez przepisy prawa, jego prawnie uzasadniony interes oraz zgoda udzielona przez właściciela danych.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • a) zawarcia i realizacji umowy – art. 6 ust. 1 lit.b) RODO;
 • b) prowadzenie rachunkowości Administratora- art. 6 ust. 1 lit. c ) RODO ( w szczególności realizacja przepisów ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług;
 • c) w celu przygotowywania i dostarczenia ofert handlowych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • d) ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

4. Okres przechowywania danych:

 • a) w zakresie danych niezbędnych do realizacji umowy przechowujemy dane przez okres trwania umowy, a w zakresie danych służących do realizacji uprawnień z rękojmi za wykonany raport – przez okres rękojmi, a w zakresie danych niezbędnych do obrony  lub zabezpieczenia pozostałych roszczeń – przez okres przedawnienia roszczeń;
 • b) w zakresie danych niezbędnych do prowadzenia rachunkowości Administratora – do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z dokumentacją księgową i rachunkową;
 • c) w zakresie danych koniecznych do przygotowania i dostarczenia ofert handlowych – do upływu czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu lub do czasu realizacji interesu Administratora;

5. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwi zawarcie i realizację umowy .

6. Pani/Pana dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być również przetwarzane
w sposób zautomatyzowany oraz mogą być profilowane.

7. Dostęp do danych będą mieć:

 • a) pracownicy i współpracownicy (dokonujący weryfikacji aut na podstawie umów cywilnoprawnych) Administratora;
 • b) podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, usługi pocztowe, usługi księgowe, firmy windykacyjne i kancelarie prawne, firmy doradcze);
 • c) uprawnione organy państwowe (w szczególności urzędy skarbowe)

8 . Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 • b) w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją;
 • c) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Menu