• slide01

  EkspertCar - wybór świadomych kierowców

  Testy, inspekcja i diagnoza aut przed zakupem

  Zobacz więcej...
 • slide02

  Szukasz samochodu?

  Zaufaj nam oszczędź swój czas, nerwy i pieniądze!

  Zobacz więcej...

Regulamin korzystania z serwisu Ekspertcar.pl oraz świadczenia usług

§ 1

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego Ekspertcar.pl oraz świadczenia usług za pośrednictwem serwisu.
 2. Właścicielem i operatorem serwisu jest Łukasz Biegański, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą EKSPERTCAR Łukasz Biegański, ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok, NIP 9661711524, REGON 200843123, e-mail: biuro@ekspertcar.pl, zwany dalej „Zleceniobiorcą”.
 3. Z serwisu internetowego oraz oferowanych usług mogą korzystać pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym z mocy ustawy przyznana jest zdolność prawna, zwane dalej „Klientem”.
 4. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo wstrzymania lub zaprzestania świadczenia wybranych usług dostępnych za pośrednictwem serwisu internetowego. Klientom nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie.
 5. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz zaakceptowania i przestrzegania jego postanowień. Akceptacja następuje poprzez zaznaczenie odpowiednich opcji podczas procesu składania zamówienia.

 

§ 2

 1. Zleceniobiorca w ramach serwisu internetowego Ekspertcar.pl oferuje Klientom następujące usługi:
  1. -    wyszukiwanie ofert sprzedaży samochodów używanych zgodnie z preferencjami Klienta,
  2. -    poszukiwanie informacji o samochodzie opcja dodatkowa VIN NET,
  3. -    obniżenie ceny samochodu opcja dodatkowa,
  4. -    oględziny nowego samochodu (usługa dotyczny nowych salonowych samochodów z przebiegiem do dziesięciu kilometrów u dealera danej marki),
  5. -    oględziny na stacji kontroli pojazdów lub warsztacie samochodowym opcja dodatkowa,
  6. -    oferta aut premium tylko wybrane marki,
  7. -    oględziny i badanie stanu technicznego samochodów nowych i używanych oraz przekazanie raportu Klientowi.
 1. Informacje o usługach i ich cenach umieszczone w serwisie internetowym oraz informacje o sposobie wykonywania usług nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 2. Zleceniobiorca wykonuje usługi przy pomocy swoich pracowników i podwykonawców, za których działanie ponosi odpowiedzialność.
 3. Złożenie zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy między Zleceniobiorcą a Klientem na wybraną przez Klienta usługę. Umowa między Zleceniobiorcą a Klientem zawarta jest w momencie otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Klienta, które następuje po zaksięgowaniu płatności za usługę.
 4. Klient składając zamówienie podaje swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail), wybiera rodzaj i zakres zamawianej usługi oraz akceptuje cenę.
 5. W przypadku usługi w zakresie wyszukiwania ofert Klient poda w zamówieniu następujące informacje:
  -    Imię i nazwisko, miejscowość, numer telefonu, adres e-mail, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą dane do faktury
  -    Marka, kolor, rodzaj paliwa, skrzynia biegów, min rok produkcji, cena max, niezbędne wyposażenie, ewentualny link do aukcji samochodu.
 6. W przypadku wyboru wyłącznie usługi w zakresie oględzin i badania konkretnego samochodu Klient wskaże adres strony internetowej z ofertą (tzw. link) lub szczegółowe dane samochodu (markę, model, rok produkcji pojazdu, aktualną lokalizację pojazdu) oraz dane sprzedawcy.

 

§ 3

 1. Zleceniobiorca świadczy usługi na terenie całej Polski.
 2. Zleceniobiorca przystąpi do wykonania zamówionej usługi po zaksięgowaniu wpłaty ceny za usługę.
 3. Zmówienia mogą być składane za pośrednictwem portalu internetowego siedem dni w tygodniu, jednakże Zleceniobiorca świadczy usługi jedynie w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Termin oględzin samochodu zostanie uzgodniony ze sprzedającym, badanie stanu technicznego wykonane zostanie w pierwszym wolnym terminie. Warunkiem przystąpienia do oględzin i badania jest udostępnienie samochodu przez sprzedawcę.

 

§ 4

 1. Zleceniobiorca świadczy usługi z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych.
 2. Przez wykonanie usługi w zakresie wyszukiwania ofert sprzedaży rozumie się przedstawienie Klientowi do 8 ofert sprzedaży. Informacja o ofertach zostanie przesłana na adres e-mail Klienta wskazany w zamówieniu, informujemy iż nie ponosimy odpowiedzalności za nie aktualność ogłoszeń. Po zakończeniu usługi wyszukania klient może wskazać swoją propozycję do sprawdzenia.
 3. Jeżeli Klient obok usługi wyszukiwania ofert wybrał również usługę poszukiwania informacji o samochodzie VIN NET, Klient wskaże które z ofert Zleceniobiorca ma zbadać, wysyłając e-mail na adres Zleceniobiorcy.
 4. Przez wykonanie usługi poszukiwania informacji o samochodzie i sprzedawcy rozumie się przesłanie na adres e-mail Klienta wskazany w zleceniu raportu na temat samochodu wraz z oceną oferty, sporządzonego na podstawie informacji, które Zleceniobiorca mógł uzyskać bez dokonywania oględzin samochodu, tj. na podstawie oferty, dołączonych do niej zdjęć i danych pojazdu, danych uzyskanych od sprzedawcy za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość informacji przekazywanych przez sprzedawcę.
 5. Przez wykonanie usługi oględzin i badania stanu technicznego rozumie się przekazanie Klientowi drogą elektroniczną na adres e-mail Klienta raportu z badania samochodu wykonanego przez Zleceniobiorcę na podstawie oględzin przeprowadzonych u sprzedawcy oraz badania stanu technicznego samochodu.
 6. Oględziny i badanie stanu technicznego pojazdu obejmują następujące czynności:
  -    sprawdzenie dokumentacji pojazdu, tj. książki serwisowej, dowodów rejestracyjnych, innych dokumentów udostępnionych przez sprzedawcę,
  -    wykonanie dokumentacji zdjęciowej ukazującej szczegółowo prawdziwy stan pojazdu,
  -    sprawdzenie powłoki lakierniczej miernikiem lakieru i ocena wypadkowości,
  -    sprawdzenie zużycia elementów użytkowych,
  -    sprawdzenie elementów wyposażenia pojazdu i ich sprawności, obejmujące kontrolę centralnego zamka, szyb, klimatyzacji itp.,
  -    wykonanie jazdy próbnej pojazdem i organoleptyczna ocena właściwości jezdnych pojazdu.
 7. Inne usługi dodatkowo płatne: sprawdzenie samochodu na podnośniku w warsztacie/stacji kontroli pojazów, sprawdzenie VIN NET
 8. Raport sporządzony przez Zleceniobiorcę stanowi indywidualną i subiektywną opinię Zleceniobiorcy o stanie technicznym samochodu na dzień przeprowadzenia badania, opartą o wiedzę i doświadczenie Zleceniobiorcy. Raport nie może być traktowany jako rekomendacja do zawarcia umowy sprzedaży lub odmowy jej zawarcia. Raport podlega ochronie praw autorskich, powielanie, wykorzystywanie, udostępnianie osobom trzecim, bez zgody Zleceniobiorcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności jest zakazane i zagrożone karą pięć tysięcy złotych (polskich złotych) za każde naruszenie.Raport przechowywany jest maksymalnie miesiąc od daty oględzin.
 9. Dostarczony przez Zleceniobiorcę raport nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń Klienta dotyczących stanu technicznego lub prawnego pojazdu, w szczególności w zakresie niezgodności danego pojazdu z umową sprzedaży. Za wady samochodu, w tym z tytułu rękojmi, odpowiedzialność ponosi sprzedający dany pojazd. Zleceniobiorca nie udziela gwarancji lub rękojmi dotyczących sprawdzanego pojazdu.
 10. Zleceniobiorca odpowiada za przekazanie Klientowi prawidłowych informacji o stanie technicznym samochodu, jednak nie odpowiada za wady ukryte na dzień dokonania badania, wady nie nadające się wykryć bez użycia specjalistycznych metod badawczych, w tym m.in. mechanoskopii, wady montażu pojazdu oraz ewentualne skutki wynikające z nieprawidłowego użytkowania samochodu po dokonaniu oględzin. Zleceniobiorca nie udziela gwarancji ani rękojmi dotyczących samochodu.
 11. Zleceniobiorca nie odpowiada za dojście do skutku umowy sprzedaży samochodu, w szczególności Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji, gdy sprzedawca sprzeda samochód innemu podmiotowi niż Klient lub wycofa ofertę sprzedaży.
 12. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za wady prawne samochodu, obciążenia ograniczonymi prawami rzeczowymi. 
 13. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie szkód po stronie Klienta, spowodowanych korzystaniem lub niemożnością korzystania z usługi, utraty danych, opóźnienia w ich otrzymaniu lub przesłaniu danych, spowodowanych brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub innymi przerwami w świadczeniu usług, spowodowanych przez czynniki od Zleceniobiorcy niezależne.
 14. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie usługi w razie uniemożliwienia oględzin przez właściciela pojazdu lub w razie podania nieprawdziwych bądź niepełnych danych przez Klienta. W powyższym przypadku Klient zobowiązany jest do poniesienia rzeczywistego kosztu realizacji Usługi.
 15. W przypadku uniemożliwienia oględzin przez właściciela pojazdu, Klient w ramach opłaconej Usługi może wskazać bezpłatnie inny pojazd do oględzin.

 

§ 5

 1. Wynagrodzenie za wykonanie usługi płatne jest z góry przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy nr 92 1140 2004 0000 3002 7554 3697.
 2. Aktualny cennik usług znajduje się na stronie internetowej Ekspertcar.pl i zawiera zestawienie cen za poszczególne usługi oraz zestawienie kosztów rzeczywistych związanych z realizacją usługi. Niektóre usługi są dodatkwo płatne (badanie samochodu w warsztacie samochodowym lub SKP, sprawdzenie VIN NET, wyszukanie ofert).
 3. Klient po wysłaniu formularza zamówienia opłaca usługi z góry zgodnie z cennikiem na rachunek zleceniobiorcy.
 4. Jeżeli wykonanie usługi zamówionej przez Klienta, wymaga dojazdu Zleceniobiorca poinformuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej o dodatkowych opłatach związanych z dojazdem lub innymi kosztami. Klient akceptuje dodatkową opłatę przed wykonaniem usługi lub odstępuje od umowy.
 5. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo nierealizowania kolejnych zamówień Klienta, który zalega z płatnością wcześniejszego zamówienia.

 

§ 6

 1. Klient, będący konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827), ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia. 
 2. W przypadku zrezygnowania z usługi przez Klienta, Zleceniobiorca zwraca Klientowi całą opłatę w terminie 14 dni od dnia poinformowania przez Klienta o odstąpieniu od umowy.
 3. Jeżeli Klient zażądał wykonania usługi przed upływem terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a następnie odstąpił od umowy, Klient ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu pełnionego świadczenia, z uwzględnieniem wynagrodzenia zgodnie z cennikiem.
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli Zleceniobiorca wykonał w pełni usługę za zgodą Klienta.

 

§ 7

 1. Klient ma prawo w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi złożyć reklamację co do jakości świadczonej usługi
 2. Reklamacja winna być przez Klienta złożona na piśmie i przesłana na adres Zleceniobiorcy listem poleconym.
 3. Reklamacja powinna zawierać dokumentację oraz motywy jej złożenia.
 4. Zleceniobiorca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

§ 8

 1. Klient, składając zamówienie, wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Zleceniobiorcę danych osobowych Klienta udostępnianych w zamówieniu. Zgoda Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych obejmuje w szczególności przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Klienta w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania usług przez Zleceniobiorcę i osób z nim współpracujących oraz do przetwarzania w celach marketingowych.
 2. Zleceniobiorca jest administratorem danych osobowych Klienta, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 poz. 1182 ze zm.). Zleceniobiorca zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe Klienta zgodnie z prawem i z zachowaniem poufności i nie udostępniać ich osobom trzecim.
 3. Klientowi przysługuje prawo odmowy wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych.
 4. Zleceniobiorca ma prawo ujawnić dane osobowe Klienta tylko i wyłącznie uprawnionym do tego organom państwowym i tylko na ich wyraźne żądanie.
 5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie prawdziwych danych osobowych. Zleceniobiorca powiadomi organy ścigania o próbie popełnienia przestępstwa, w każdym przypadku, gdy Klient poda nieprawdziwe dane osobowe w celu uzyskania korzyści majątkowej lub wyrządzenia szkody.

 

§ 9

 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie internetowej i stanowi integralną część umowy z Klientem.
 2. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu po zawarciu umowy z Klientem, obowiązuje dotychczasowy Regulamin do czasu wykonania usługi.
 4. Wszelkie prawa do serwisu internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej serwisu, niniejszego regulaminu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie internetowej serwisu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na stronie internetowej serwisu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Zleceniobiorcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z niniejszym regulaminem oraz za zgodą wyrażoną na piśmie przez Zleceniobiorcę.
Polityka plików cookies | Zastrzeżenia prawne | Pliki do pobrania | Porady eksperta | Liczba odwiedzin: 87616 Copyright by Ekspert Car 2016©

Ta strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji znajdziesz w polityce plików cookies.

Zamknij